Aktuality

České dráhy čekají již za několik týdnů zásadní organizační změny, jež představenstvo akciové společnosti projednalo na svém zasedání 18. května. Změna, která má vstoupit v platnost už od 1. července tohoto roku, je realizována s cílem přizpůsobit národního dopravce
liberalizaci dopravního trhu, zvýšit jeho konkurenceschopnost, reorganizovat řídící procesy se záměrem jejich posílení, centralizovat činnosti s důrazem na efektivitu procesů a pracovních postupů a na redukci vynakládaných finančních prostředků.

Jak management ČD deklaruje v informaci, kterou odborové centrály obdržely 20. května, základním cílem organizační změny je vytvoření potenciálu pro zrychlení a zefektivnění procesů včetně jejich transparentnosti a centralizace. Jde také o přizpůsobení organizační struktury potřebám liberalizovaného trhu a o zajištění naplňování Strategie ČD do roku 2030, která byla schválena Dozorčí radou a Řídícím výborem ČD. V neposlední řadě má dojít rovněž k snížení počtu úrovní řízení – zrychlení a zefektivnění přenosu informací a k sjednocení regionální diverzity jednotlivých celků, kdy základním předpokladem je regionalizace na trojici celků, které kopírujících hranice krajů. – Západ zahrnuje kraje
Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský a Ústecký, Střed Hlavní město Praha, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj a Východ kraje Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský.


Pokud jde o činnosti centralizované z organizačních jednotek, výsledkem má být úspora podpůrných a administrativních profesí a kancelářských prostor, a to ať už po stránce informačních technologií, lidských zdrojů, ekonomiky a přehledného zpracování dat, správy majetku, nákupu, MTZ a v neposlední řadě i kontroly. Nová struktura má čtyřstupňové řízení a za zásadní je považována mimo jiné jednoznačná odpovědnost za řízení – každý zaměstnanec má konkrétního, ve struktuře viditelného nadřízeného.
Ruší se organizační jednotky Oblastní centra provozu (OCP) Střed, Východ a Západ. Zaměstnanci včetně stávajících činností budou převedeni do nově zřízených organizačních jednotek Oblastních ředitelství osobní dopravy Střed, Východ a Západ (OŘ), které jsou v přímé řídící působnosti náměstka generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, vyjma pozic ředitelů organizačních jednotek, které se ruší bez náhrady. K tomu ještě dodejme, že v rámci velkých změn dotýkajících se úseku osobní dopravy se ruší dosavadní regionální obchodní centra (ROC) nebo organizační jednotky zákaznického personálu (ZP), jejichž zaměstnanci včetně stávajících činností budou rovněž převedeni do nově zřízených organizačních
jednotek, již zmíněné trojice OŘ, a část z nich do nově zřízeného Odboru zákaznického servisu a zkoušek. OŘ tedy budou napříště soustřeďovat všechny provozní zaměstnance ČD realizující osobní železniční dopravu – jak čety lokomotivní, tak i vlakové.
Z třináctistránkového informačního materiálu, který máme k dispozici, ještě uveďme, že se Odbor kolejových vozidel (O12) přejmenovává na Odbor servisu kolejových vozidel. Ten se bude nově členit na oddělení servisu hnacích vozidel, oddělení servisu tažených vozidel, oddělení technického rozvoje a oddělení specializovaných činností. V přímé řídící působnosti náměstka generálního ředitele ČD pro servis budou organizační jednotky – Oblastní centra údržby (OCÚ) Západ, Střed a Východ. Ostatně právě oblast organizace servisní a opravárenské činnosti má doznat v budoucnu ještě i některých dalších strukturálních změn, jimž budeme samozřejmě také věnovat pozornost.
K přípravě této „optimalizace organizační struktury Českých drah“ se 24. května uskutečnilo setkání představitelů vrcholového managementu ČD, a.s. se zástupci odborových centrál působících u národního dopravce. K již zmíněným písemným podkladům, a zejména na základě námi vznesených dotazů, byly na tomto jednání sice předloženy některé další informace, rozhodně ne však v takové míře, abychom mohli být spokojeni.

Zásadní námitky Federace strojvůdců ČR spočívaly především v tom, že dosud vlastně nezazněly detailnější a hlavně konkrétní informace, jak se připravované a zde prozatím spíše jen obecně zmíněné změny promítnou přímo na úrovních pracovišť, kde působí naši kolegové, členové naší odborové organizace a další zaměstnanci, jejichž zájmy zastupujeme. O brzké doplnění těchto pro nás velmi důležitých informací jsem tedy požádal a zaměstnavatelem bylo přislíbeno, že FSČR budou tyto údaje poskytnuty nejpozději do čtrnácti dnů. Až se tak stane, naše členská základna bude následně rovněž neprodleně informována.
Jaroslav Vondrovic
prezident FSČR

Přihlášení