Aktuality

Smutné je, že ze všech cca 280 členů u ČD a.s. v ZO Praha sdělili za téměř čtvrt roku svůj názor pouze tři členové a máme tak za to, že s podobou PKS panuje všeobecná spokojenost.

 

Samotné požadavky do PKS ČD a.s. 2024:

 1. Koncipovat text PKS jednodušším a srozumitelnějším způsobem. V současné době se čtení PKS velmi dramaticky přibližuje nesrozumitelnosti textů interních předpisů ČD či SŽ.
  Zejména je zde neprosto extrémní množství odkazů jednak na jiné dokumenty (kdy by se v PKS hodil alespoň základní výtah či myšlenka, na které je odkazováno) ale zejména enormní počet vzájemných odkazů na text samotné PKS.
  Jako příklad uvádíme např. Příloha č. 2, Článek 19, strana 53 - zde je uvedena definice příplatku za režim práce ale to, jaká je jeho výše se čtenář dozví až na straně 68.
  Stejně tak u problematiky dělené směny jsou její pravidla na straně 33, definice příplatku na straně 55 a výše příplatku na straně 68. A mnoho dalších příkladů, text PKS (primárně ovlivňován právě odborovými organizacemi) se tak svojí (ne)čitelností a (ne)srozumitelností velmi blíží interním předpisům ČD a SŽ. Koncipovat text PKS tak, aby obsahoval hypertextové odkazy na části, na které je odkazováno. Toto se týká zejména části OBSAH, u samotného textu očekáváme jeho zjednodušení dle výše uvedeného.
 2. U zahraničního stravného zrušit možnost stanovení dvou sazeb zahraničního stravného (stanovená základní sazba // vyhlášená základní sazba). Pro výpočet zahraničního stravného pracovat pouze s výší sazeb stravného v cizí měně, stanoveného vyhláškou Ministerstva financí (dnes Vyhláška č. 401/2022 Sb.).
 3. Zachování stanovené týdenní pracovní doby strojvedoucích na 36 hod.
 4. V místech (na pokojích), kde je plánován odpočinek zaměstnance na lůžku mezi dvě směnami, zřídit povinnost zaměstnavatele po každém obsazení pokoje zajistit výměnu lůžkovin, dosazení alespoň mýdla a čistého ručníku.
 5. Požadovat růst jednotlivých úrovní tarifní mzdy strojvedoucích nejméně o úroveň inflace v roce 2023.
  Dle prognózy ČNB a výhledu MF na rok 2024 bude inflace v roce 2024 oscilovat mezi 1,8 % až 2,4 %, přičemž se nepředpokládá pokles spotřebitelských cen. Výše reálné kupní síly tak nebude kopírovat míru zdražování v roce 2023. Reálná výše inflace dle dat ČNB a MF v roce 2023 dosáhne meziročně mezi 10,9 % (MF) až 11,0 % (ČNB).
 6. I nadále požadovat maximální omezování dělených směn. Současná definice minimalizace dělení je velmi vágní a neuchopitelná. Navrhujeme změnit systém výpočtu dělených směn, kdy bude doba dělení zaměstnanci započítána do doby výkonu práce a odměněna 50 % průměrného výdělku, nejméně však 42,- Kč za každou hodinu rozdělení. Dále také úprava doby, od které je možné směnu rozdělit ze současných 60 na 120 minut.
 7. Jakoukoliv definici noci (práce v noci, příplatek za práci v noci, nástup/konec v noci aj.) definovat striktně jako dobu od 22:00 do 6:00 dle Zákoníku práce, viz např. zde. V současné době je pojem noci v PKS definován několika způsoby. např. s: Příloha č. 1, Článek 7, bod 2. nebo Příloha č. 2, Článek 19, bod 8. aj.
 8. Minimální délku směny strojvedoucího prodloužit na 7 hodin (po vzoru ČD Cargo).
 9. Minimální délku směny strojvedoucího zasahující do dvou dnů prodloužit na 10:18 hodin (po vzoru ČD Cargo).
 10. Začátek a konec jedné směny vždy na totožném místě.
 11. Stanovit, že pro strojvedoucího bude místo výkonu práce a místo pro účely cestovních náhrad nově sjednáváno pouze na konkrétní adresu, typicky sídlo příslušné organizační jednotky strojvedoucího.
 12. Stanovit, že pro strojvedoucího bude nově sjednáváno pouze jedno nástupní místo. Pokud bude zaměstnavatel požadovat nástup na jiném, než jednom sjednaném nástupním místě, bude uplatněna Odměna za flexibilitu dle Přílohy č. 2, Článku 28.

 

O průběhu projednávání těchto bodů, jako tak samotné PKS vás samozřejmě budeme informovat.


Přihlášení